Jobs in UK

Administration Assistant

Job title: Administration Assistant

Company: Action on Hearing Loss

Job description: Overall purpose of the role:

To provide administrative support to the management and staff of the JobSense employment program, while adhering to the values ​​and behavior of the organization and the requirements of the project financier at all times.

Key responsibilities and responsibilities:

 • To provide support as required to the JobSense management and team, including reports and other work using word and excel, filing, copying, collecting, updating and recording information, notes and reports.
 • To support meetings of the JobSense Steering Committee and Project Board; including arranging meetings, contacting members and drawing up meeting agendas and minutes.
 • To maintain and update written and computerized records, as required, in accordance with RNID policies, procedures and legislative requirements.
 • Use of project database to record outcomes and other key performance indicators (KPIs)
 • Complete any other duties and responsibilities upon request, consistent with this role.

Other requirements:

 • Sometimes you have to travel to Wales
 • Sometimes you have to work outside normal office hours.

Disgrifiad o’r Swydd

Diben Cyffredinol y Role:

Cyflenwi cymorth gweinyddol i reolwyr a staff y rhaglen waith SwyddSynnwyr, gan gadw bob amser at werthoedd ac ymddygiadau’r sefydliad a gofynion cyllidwr y prosiect.

Atebolrwydd and Chyfrifoldebau Allweddol:

 • Darparu cymorth, yn ôl y gofyn, i reolwyr a thîm SwyddSynnwyr, in cynnwys adroddiadau a mathau eraill o waith, gan ddefnyddio Word ac Excel, ffeilio, copïo, coladu, diweddaru a chofnodi gwybodaad, gwneud nodi.
 • Cynorthwyo cyfarfodydd can cause some of SwyddSynnwyr, and it can also be a function to use a function of a chofnodion cyfarfodydd.
 • Cynnal a diweddaru cofnodion ysgrifenedig ac ar gyfrifiadur, yn ôl y gofyn, yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a gofynion deddfwriaethol RNID.
 • Defnyddio cronfa ddata’r prosiect i gofnodi canlyniadau a dangosyddion perfformiad allweddol (KPI) eraill.
 • Cwblhau unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill pan ofynnir ichi, sy’n gymesur â’r rôl hon.

Gofynion Eraill:

 • Efallai y bydd hi’n ofynnol ichi deithio of fewn Cymru or bryd i’w gilydd.
 • Efallai y bydd hi’n ofynnol ichi weithio y tu allan i oriau swyddfa rheolaidd o bryd i’w gilydd.

Person specification:

Essential / Hanfodol

Desirable / Manteisiol

Experience / Profiad

 • Experience using Microsoft Office (Word and Excel) to an intermediate level.
 • Experience with organizing own work, able to plan and manage own time effectively.
 • Experience with notes during meetings and proofreading documents.
 • Profiad of ddefnyddyddio Microsoft Office (Word ac Excel) hyd and lefel ganolradd.
 • Profiad o drefnu’ch gwaith eich hun, a gallu cynllunio a rheoli’ch amser eich hun in effeithiol.
 • Profiad of wneud nodiadau mewn cyfarfodydd a phrawf ddarllen dogfennau.
 • Experience with work within the third sector.
 • Experience with work support work.
 • Experience working on European funded operations.
 • Experience working with people who are deaf, hard of hearing, blind, visually impaired or deafblind.
 • Experience working with a geographically dispersed team
 • Profiad in our sector.
 • Profiad o waith cymorth cyflogaeth.
 • Profiad o weithio ar weithrediadau a ariannir gan Ewrop.
 • Profiad o weithio â phobl sy’n fyddar, sydd â cholled clyw, sy’n ddall, sydd â cholled golwg neu sy’n ddall a byddar.
 • Profiad o weithio â thîm sy’n ddaearyddol wasgaredig.

Qualifications / Professional Training / Cymwysterau / Hyfforddiant Proffesiynol

 • Ability to speak Welsh
 • The ability to use British Sign Language (BSL) to at least level one standard
 • You can also see Cymraeg.
 • You can also consult the Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Skills / Knowledge / Sgiliau / Gwybodaeth

 • Good standard of written English; GCSE level or equivalent.
 • Accurate keyboard skills with a strong attention to detail – you need to use the computer to enter data, create and produce documents, communicate, access the financial system, etc.
 • Good personal organizational skills with the ability to manage and prioritize their own workload to meet deadlines.
 • Good skills in partnership.
 • Saesneg ysgrifenedig o safon dda; lefel TGAU neu gyfwerth.
 • Sgiliau bysellfwrdd cywir â’r gallu graenus i roi sylw i fanylion – bydd arnoch angen defnyddio’r cyfrifiadur i gofnodi data, i greu ac i gynhyrchu dogfennau, i gyfathrebu ac i gyrchu’r system gyllid, ac yn.
 • Sgiliau trefnu personol da â’r gallu i reoli a blaenoriaethu’ch llwyth gwaith eich hun i gwblhau gorchwylion erbyn terfynau amser.
 • Sgiliau da o ran gweithio mewn partneriaeth.

Personal qualities / Rhinweddau Personol

 • The ability to demonstrate the RNID values ​​and behavior (see below)
 • Ability to work independently.
 • The ability to work effectively within a team.
 • Y gallu i ddangos gwerthoedd ac ymddygiadau RNID (gweler isod).
 • You can also see an annibynnol.
 • You can also use effeithiol a few times.

Thinking Style / Arddull Meddwl

 • Experience in organizing your own work, can plan and manage your own time effectively.
 • Profiad o drefnu’ch gwaith eich hun, ac yn gallu cynllunio a rheoli’ch amser eich hun yn effeithiol.

Circumstance / Amgylchiadau

 • A willingness to travel occasionally and work varying hours, including occasional and weekends
 • Parodrwydd i deithio a gweithio oriau cyfnewidiol o bryd i’w gilydd, in cynnwys, ar adegau prin, gyda’r nosau ac ar benwythnosau.

Expected salary: £17500 per year

Location: Cardiff

Job date: Sun, 19 Sep 2021 05:04:37 GMT

Apply for the job now!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button